Dữ liệu Luật

Bộ luật

Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

luat-ngan-sach-nha-nuoc-2015.pdf
luat-ngan-sach-nha-nuoc-2015.pdf

ĐỌC THÊM