Dữ liệu Luật

Bộ luật

 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14
Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

luat-canh-tranh-2018.doc
luat-canh-tranh-2018.doc

ĐỌC THÊM

Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ Luật Lao động

Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ Luật Lao động

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 số 52/2014/QH13

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 số 52/2014/QH13

Luật Trẻ em 2016 số 102/2016/QH13 của Quốc hội

Luật số 102/2016/QH13 của Quốc hội

Luật Đất đai 2013, số 45/2013/QH13

Luật Đất đai 2013, số 45/2013/QH13

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 số 15/2012/QH13 áp dụng năm 2023

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 số 15/2012/QH13 áp dụng năm 2023

Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức