Dữ liệu Luật

Nghị quyết

tổng hợp 35 nghị quyết của hội đồng thẩm phán TANDTC trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự(cấp nhật đến t10/2023)

tổng hợp 35 nghị quyết của hội đồng thẩm phán TANDTC trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự( cấp nhật đến tháng 10/2023)

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng 1 số quy định của Bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng 1 số quy định của Bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng

nghị quyết 03/2022/NQ/HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 303, điều305, điều306, điều307 và điều308 của Bộ luật hình sự

nghị quyết 03/2022/NQ/HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 303, điều305, điều306, điều307 và điều308 của Bộ luật hình sự

Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2017.